HOMOKMÉGY KODOKAN JUDO SPORTEGYESÜLET

Aki szeretné támogatni az adója 1%-val a Homokmégyi Judokákat, egyesületünk felé megteheti Adószám: 18596148-1-03, Bankszámlaszám: Fókusz Takarékszövetkezet 51400037-10005178

 

  

 judologo.jpg

 

HOMOKMÉGY KODOKAN JUDO SPORTEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

( módosításokkal egységes szerkezetben)

 

 

 HOMOKMÉGY KODOKAN JUDO SPORTEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

 

 

I.

Általános rendelkezések

 

1./ A Homokmégy Kodokan Judo Sportegyesület ( továbbiakban:Sportegyesület) az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus szervezet, a szabadidősport, a versenysport, tehetség gondozás és utánpótlás műhelye .

 

2./A Sportegyesület neve: HOMOKMÉGY KODOKAN JUDO SPORTEGYESÜLET

 

3./ A Sportegyesület rövidített neve:        Homokmégy KJSE

 

4./ A Sportegyesület székhelye: Homokmégy,  Vörösmarty u. 5. szám

 

5./A Sportegyesület működési területe:Homokmégy község  közigazgatási területe

 

6./ A Sportegyesület címer: piros színű cseresznye szirom alakú széllel, zöld színű kör alakúan, háttérben függőlegesen két részre vágott, jobb oldali piros és fehér  színre osztott, bal oldali piros mezőben koronából kinövő fehér kettős kereszt látható, aminek a közepén egy támasztott gáncsot dobó  páros alak van fehér ruházattal, felette kék és világos színű betűkkel félkör ívben kiírva „ HOMOKMÉGY KODOKAN „  és a dobó alak alatt JUDO felírat látható vízszintesen kiírva. A zöld körön jobb oldalán nyugszik   Kanji képírás

 

 JU   (          )   és bal oldal DO    (          )   képírás. 

 

    Alapítás éve 2013.

 

7./ Működés ideje: Határozatlan

 

                                                                       II.

                                   A Sportegyesület célja és feladatai

.

1./ A Sportegyesület célja

 

1.1. A Homokmégy Kodokan Judo Sportegyesület célja:

 

a.)   a rendszeres  sportolás, testedzés, valamint a versenysport lehetőségeinek  

       és szervezeti  kereteinek biztosítása,

b.) a  sportolás és a versenysport igényeinek felkeltése,

c./ versenyek szervezése;

d./ társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, építése,    

      fenntartása ,

e.) szabadidősport kibontakoztatása,

f.) A szabadidő hasznos eltöltésének lehetővé tétele,

g.) egyéni és csoportos edzésekkel a sportszakmai színvonal növelése,

h.) a gyermekek és fiatalok egészséges, sportkedvelő életmódjának kialakításában

      közreműködés ,

i.)   a Judo sportág; mozgáskultúra népszerűsítése,

j.)   hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása,

k.)  esélyegyenlőség jegyében  a gyermek és ifjúsági sport támogatása,

l.)   részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a  felnőtt 

      sportolók         képzésében és versenyeztetésében.

 

1.2. A Sportegyesület - céljainak megvalósítása érdekében – szoros  kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak a Sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.

 

 

2./A Sportegyesület  feladatai:

 

2.1. A Sportegyesület alaptevékenység feladatai:

 

a)      a sporthoz szükséges eszközök beszerzése, biztosítása, pótlása,

b)      a sportolás feltételeinek biztosítása, szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel,

c)      tagok sporttevékenységének segítése, egyes feladatainak közös, szervezetben történő ellátása,

d)      sportbeli képzés, korszerű felkészülés biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése,

e)      együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar sport előmozdítása,

f)        az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sport hagyományainak ápolása;, szabadidős rendezvények megszervezése,

g)       a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása,

h)      kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló sportágban tevékenykedő külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel,

i)        az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása,

j)        a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek támogatása,

 

2.2 A Sportegyesület további  feladata

 

a.) versenyzői részére a  sportág jellege  szerinti, a versenyszabályzatban meghatározott   biztonságos sporttevékenységhez  szükséges feltételek  biztosítása,

 

b.)   meghatározza a  Sportegyesület alapszabályát és  egyéb szabályzatait,

 

c.)  vezeti a  számára előírt sportági nyilvántartásokat, népszerűsíti a sportágat,

 

d.) gondoskodik a tagdíjak beszedéséről,

 

e.)A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

 

 

III.

A Sportegyesület tagsága

 

1. A Sportegyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek a Sportegyesület célkitűzéseit elfogadják.

   

 A Sportegyesületi tagság formái:

a)      rendes tag,

b)      pártoló tag.

c)      tiszteletbeli tag,

 

2. A Sportegyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú  személy, valamint 18. életévét be nem töltött személy, aki  törvényes képviselője útján a belépési nyilatkozatban a Sportegyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

 

3. A Sportegyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, kivéve költségvetési szerv,aki adományaival segíti a  Sportegyesület munkáját, illetőleg  készségét fejezi ki a Sportegyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.        

 

4.Tiszteletbeli tagként felvehető  az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével, kiemelkedő oktatási, tudományos, vagy sporteredményeket ért el, aki a sport, illetőleg a Sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a  Sportegyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg  támogatja.

 

A tiszteletbeli taggá választásra a Sportegyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését a Sportegyesület tagjai is kezdeményezhetik.

 

5. A Sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A Sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik. A Sportegyesületbe belépni szándékozónak megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kell a Sportegyesület alelnökéhez benyújtani, melyet rendes tag és pártoló tag esetében az Elnökség egyszerű szótöbbséggel bírál el.

     A felvételt megtagadó határozat ellen a Sportegyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni.

    A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a közgyűlés választja, a rendes tag tiszteletbeli tagnak történő megválasztása esetén a rendes tagsága megszűnik.

    Tiszteletbeli tag rendes taggá választása esetén a tiszteletbeli tagsága megszűnik

 

6. A Sportegyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásával és az elnökség által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. A tag a belépési nyilatkozat aláírásával a Sportegyesület  alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

 7. Rendes  tagok esetében a Sportegyesületi tagsági viszony megszűnik:

                 a.) a tag  kilépésével,

                 b.) a tag kizárásával,

                 c.) a tag halálával,

                 d.) tagdíjfizetési kötelezettség / vállalt támogatás hosszabb időtartamú,

                    felszólítás utáni elmulasztásával,

,                e.) a Sportegyesület  megszűnésével.

 

8.  Tiszteletbeli tagok esetén a Sportegyesületi tagság megszűnik:

           a.) kilépéssel,

           b.) visszavonással,

           c.) jogi személy jogutód nélküli megszüntetésével,

           d.) magánszemély esetében a tiszteletbeli tag halálával.

 

9. A Sportegyesületből való kilépést a Sportegyesület Elnöksége részére a tagoknak írásban kell            bejelenteni. A kilépett tag kilépettnek tekintendő az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával.

 

10. A Sportegyesületi tag halálával az Elnökséghez való bejelentést követően az Elnökség           haladéktalanul intézkedik a törlésről.

          Amennyiben a tagdíj megfizetésére való felszólításban megadott határidő eredménytelenül           telik el, úgy a határidő lejártát követő 30 napon belül az Elnökség törli a tagot és arról értesíti.

 

  1. Az Elnökség kizárja a Sportegyesület tagjai közül azt a tagot, aki magatartásával, nyilatkozataival méltánytalanná vált a tagságra, illetőleg az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, továbbá, aki a Sportegyesületi tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek sorozatosan nem tesz eleget. Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja a Sportegyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza a Sportegyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag a Sportegyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. 
  2. A pártoló tagot az Elnökség határozatával kizárhatja, amennyiben a pártoló tag az együttműködési megállapodásban, vagy a Sportegyesület alapszabályában foglaltakat súlyosan megsérti, illetőleg olyan magatartást tanúsít, vagy nyilatkozatot tesz, amely méltánytalanná válik a pártolói tagságra.
  3. A kizárásról mind a tag, mind a pártoló tag vonatkozásában az Elnökség dönt nyílt szavazással. Az eljárás alá vont tagot a kizárás megindításáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről írásban értesíteni kell, biztosítani kell számára  a védekezés lehetőségét az eljárás során, amelyet a tag mind személyes meghallgatás során, mind írásban gyakorolhat. A kizárás tárgyában hozott határozatot az elnökség köteles 15 napon belül írásban foglalni és az érintett tag részére kézbesíteni. A kizárt tag amennyiben az Elnökség kizárásáról szóló határozatát sérelmesnek tartja, az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Sportegyesület Közgyűléséhez, melyet a soron következő Közgyűlésen bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja,

 

IV.

                                           A tagok jogai és kötelezettségei

 

 

1. A Sportegyesület rendes tagjainak jogai és kötelességei:

 

1.1. A Sportegyesület rendes tagjainak jogai:

 

A Sportegyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

 

a)      személyesen részt vehet a Sportegyesület Közgyűlésén,

b)      tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen,

c)      bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók. 

d)      A Sportegyesület      képviseletével járó tisztségbe csak nagykorú tag 

      Választható,

e)      jogosultak részt venni a Sportegyesült tevékenységében, rendezvényein,

f)        részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményben;

g)      véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet a Sportegyesületet érintő bármely

      kérdésben,     valamint szerveinek működésével kapcsolatban,

    h) A Sportegyesület bármely szervének törvénysértő határozata megsemmisítése   iránt bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége estén – a  határozat   tudomásszerzéstől számított   30 napon belül  a bíróság előtt  

      megtámadhatja,

h)      A Sportegyesület Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet    

         edzéseken,      versenyeken,

i)        Használhatja a sportlétesítményeket, felszereléseket, igénybe veheti a  

      Sportegyesület          szakembereinek segítségét.

 

 

1.2.A Sportegyesület rendes tagjainak kötelességei:

 

a)      kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, valamint a vezető szervek által hozott határozatokat végrehajtani,

b)      kötelesek teljesíteni a Sportegyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a Sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítását;

c)      sportemberhez - a Sportegyesület  hírnevéhez – méltó, sportszerű magatartás, mind a sport tevékenységben, mind azon kívül,

d)      részvétel és fegyelmezett, lelkiismeretes magatartás az edzéseken, versenyeken,

e)      a tagdíj késedelem nélküli megfizetése,

f)        a Sportegyesület vagyonának megóvása,

g)      a Sportegyesület és sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása.

 

 

 

 

2. Sportegyesület pártoló tagjának jogai és kötelezettségei

 

.2.1. A Sportegyesület pártoló tagjának jogai:

          a)   javaslatokat és észrevételeket tehet a Sportegyesület működésével 

                kapcsolatban,

          b)   meghívás alapján  tanácskozási joggal  részt vehet a közgyűlésen és a 

                testületi             üléseken,

          c)   az Elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet a 

                Sportegyesület által               nyújtott kedvezményekben, részt vehet a

                Sportegyesület rendezvényein,

          d.)  Sportegyesület pártoló tagja szavazattal nem rendelkezik, tisztség

                viselésére nem            választható.

e)   A Sportegyesület pártoló tagja – érintettsége estén- a Sportegyesület szervei által hozott jog, - vagy alapszabályt sértő határozat megsemmisítése iránt a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat.

 

 

2.2.A Sportegyesület pártoló tagjának kötelezettsége:

         

          a.)  a vállalt hozzájárulás teljesítése.

 

3. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei:

3.1.A tiszteletbeli tagok jogai:

          a.) az Elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal vehet részt a

               közgyűlésen,

          b.) véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a Sportegyesületet érintő

               kérdésekben,

          c.)  részesülhet a Sportegyesület által nyújtott  kedvezményekben,

          d.)  a tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.

  e) A Sportegyesület tiszteletbeli tagja – érintettsége estén- a Sportegyesület szervei által hozott jog, - vagy alapszabályt sértő határozat megsemmisítése iránt a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat.

 

 

3.2 A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

          a.) az alapszabály betartása,

          b.) a Sportegyesület erkölcsi támogatása,

          c.) sportszerű magatartás tanúsítása,

          d.) tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

 

 

V.

A Sportegyesület szervezete

 

1. A Sportegyesület szervei

 

Az Egyesület testületi szervei:

a)      Közgyűlés,

b)      Elnökség,

c)      Ellenőrző  Bizottság.

 

 

 

2. A Sportegyesület tisztségviselői:

a)      elnök,

b)      alelnök,

c)      gazdasági alelnök,

d)      Ellenőrző bizottsági  elnök és 2 tagja

 

 

                                                                       VI.

                                               A Sportegyesület közgyűlése

 

 

1.A közgyűlés összehívása:

 

1.1. A Közgyűlés a Sportegyesület legfőbb szerve, melyet  a tagok összessége alkot. .A Közgyűlésen minden rendes tag jogosult részt venni, vagy magát egy másik taggal, vagy más személlyel ( képviselővel) - a részére  adott írásbeli meghatalmazással - képviseltetni.. A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

A közgyűlésre a tagnyilvántartásban szereplő valamennyi tagot névre szólóan meg kell hívni.

 

1.2.A Közgyűlést az elnök írásban  hívja össze. A Sportegyesület  testületi szerveinek elektronikus úton való összehívására akkor van lehetőség, ha  valamennyi tag rendelkezik elektronikus levélcímmel, és a meghívók megküldésére igazolható módon kerül sor.

A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontokat.  valamint tudatni kell a tagsággal a határozatképtelenség esetén a teendőket.

A  meghiúsult közgyűlést az elnökség  köteles legkésőbb 15 napon belülre ismét összehívni. A határozatképtelenség  miatt megismételt közgyűlés – azonos napirend mellett is csak akkor határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül, ha mind az eredeti, mind a megismételt közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza.

A meghívót legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt a tagoknak meg kell küldeni.

A Közgyűlést szükség szerint évente egy alkalommal össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző  éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.

 

1.3.   közgyűlést kell összehívni:

      a.) szükség szerint, legalább évente egy alkalommal

      b.) ha a Sportegyesület tagjainak legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével    

           azt kezdeményezi

      c.) ha a bíróság azt elrendeli,

 

 

Rendkívüli Közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül összehívni.

A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

1.4. A Közgyűlésen részt vehet  minden olyan tag, aki a közgyűlést megelőző 8. naptári napon a Sportegyesület tagnyilvántartásában szerepel.

 

 

1.5.A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt közgyűlés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

2. A közgyűlés napirendje

2.1. A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

2.2. A Sportegyesület rendes közgyűlését évente legalább egy alakalommal össze kell hívni,       amelyen meg kell tárgyalni a Sportegyesület:

 

      a.) előző évi pénzügyi szakmai beszámolóját, 

      b.) Ellenőrző bizottság beszámolója,

      c.) tagdíjak meghatározását,

      d.) pénzügyi szakmai tervét.

 

2.3.      A Közgyűlés  levezető elnöke a sportegyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök illetve a gazdasági alelnök.

 

3. A közgyűlés hatásköre

 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a.) A Sportegyesület  megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi 

     szervezetekkel való   egyesülésének kimondása,

b.) alapszabály megállapítása és módosítása,

c.) egyéb szabályzatok elfogadása,

d.) a Sportegyesület tisztségviselőinek (elnök, alelnök, gazdasági alelnök,

      ellenőrző bizottság)  4 évre szóló megválasztása,  valamint ezen

      tisztségviselők felmentése, visszahívása,

e.)   az Elnökség által előterjesztett fontos, a Sportegyesültet érintő ügyekben a Sportegyesület álláspontjának kialakítása,

f.)      a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékének meghatározása;

g.)   szükség esetén rendkívüli tagdíj megállapítása;

h.)   egyéb, a Sportegyesületet érintő, a tagok által előterjesztett indítványok tárgyalása;

i.)       az Elnökség javaslata alapján a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása,

j.)      Az  éves beszámoló elfogadása, a  tárgyévet követő év május 31. napjáig .

k.)    éves költségvetés, pénzügyi terv megállapítása,

l.)      Tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása,

m.) Mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály, vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

 

4. A közgyűlés  határozat hozatala

 

4.1 A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van.

      A közgyűlés ülése nyilvános. Az ülések nyilvánossága  abban az esetben korlátoztató, ha azt       személyes adatok, vagy személyiségi jogok védelme, vagy jogszabály kötelezővé teszi.

      A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.       Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is       szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni.

 

4.2.A szavazásra jogosult jelen lévők  2/3.-a  „igen” szavazata szükséges:

 

      a.) A Sportegyesület más civil szervvel való egyesüléséhez,

      b.) a Sportegyesület feloszlásához,

      c.)az alapszabály elfogadásához, módosításához,

 

4.3. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli       hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat       alapján:

-        kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem       minősül előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés       nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület által tagjának, a       tagsági            jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

     

4.4. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyv vezető,       valamint a  Közgyűlés  által felkért  két elnökségi  tag hitelesítenek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a   közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a döntések tartalmát,       időpontját, hatályát, valamint a hozott határozatokat, a döntést támogatók, tartózkodók és       ellenzők számát.

-         

4.5.             A Közgyűlés a www.homokmegyjudo.hupont.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza         a Sportegyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját és feltételeit, a működésről készült  szakmai-pénzügyi, számviteli  beszámolót.

 

4.6 A határozatok nyilvántartására szolgáló dokumentumot lefűzve és sorszámozva kell a       Sportegyesület iratai között megőrizni. A jegyzőkönyvek folyamatos kezelését a Sportegyesület       alelnöke látja el.

 

5. Tisztségviselők megválasztása

5.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

      a.) A Sportegyesület elnöke és alelnöke, gazdasági alelnöke,

      b.) ellenőrző bizottság elnöke, 2 fő tagja

 

Az a) pontjában meghatározott választások előkészítésére a Közgyűlés jelölőbizottságot választ, melynek személyi összetételére a Közgyűlésen jelenlévő tagok és tisztségviselők tehetnek javaslatot.

Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az érvényes szavazatok legalább 50%+ 1 fő szavazatot megszerezte.

 

5.2. Az 5.1. pontban meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. A mandátum lejárata után korlátlan alkalommal újraválaszthatók.

 

 

 

 

 

 

 

VII.

A Sportegyesület elnöksége

 

 

1. Az Elnökség faladata, hatásköre

 

1.1. A Sportegyesület  tevékenységét két közgyűlés  közötti időszakban az Elnökség látja el. Az elnökség a Sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetőleg más szerv hatáskörébe utalt.  Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.

 

1.2.Az elnökség feladata és hatásköre:

a)     a sport tevékenység irányítása,

b)     közgyűlés előkészítése,

c)      a Sportegyesület költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka és az ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása,

d)     a Sportegyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,

e)     a szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása,

f)       fegyelmi jogkör gyakorlása,

g)     a Sportegyesület alapszabályának betartása,

h)     megfelelő fedezet birtokában – dönt a költségvetésben nem szereplő rendkívüli, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról,

i)        tevékenységéről a Sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

j)        Tagfelvétel  engedélyezése

 

 

 

  1. 2.      Az elnökségi tagok

 

2.1.       A Sportegyesület elnökségének létszáma: 3 fő. Az  elnökség tagjai : elnök , alelnök, gazdasági alelnök. Az elnökség tagjai e tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.

 

2.2.       Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

a)     rendszeres és tevékeny részvétel a Sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok meghozatalában, azok előkészítésében, valamint a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, ellenőrzésében,

b)     javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,

c)      megbízás alapján a Sportegyesület képviselete,

d)     jogosult és köteles a Sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni,

e)     felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította,

f)       a Sportegyesület és a sportág érdekeinek képviselete.

 

2.3.     Az elnökségi tagság megszűnik:

a)     a mandátum lejártával,

b)     visszahívással,

c)      lemondással.

d)     a Sportegyesületből történő kizárással,

e)     elhalálozással

 

2.4.     Visszahívható az elnökség tagja, ha az alapszabály megsértésével a Sportegyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz, ha a tisztségével kapcsolatban összeférhetetlenségi ok merül fel, vagy ha az alapszabályban rögzített feladatát nem látja el.

 

 

  1. 3.      Az elnökség működése

 

3.1.      Az elnökség üléseit félévente tartja. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az elnökségi tagok legalább kétharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

 

3.2.     Az elnökség üléseit a Sportegyesület elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, valamint tudatni kell a tagsággal a teendőket határozatképtelenség esetén. A meghívót legalább öt nappal az ülés időpontja előtt kell a tagoknak megküldeni.

 

3.3.     Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Ellenőrző  Bizottság elnökét. Az elnökség ülései nyíltak. Az elnökség ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjaiból 50%+1 fő jelen van.

 

3.4.     Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelen lévő elnökségi tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatról egy alkalommal újra kell szavazni, ha ismételt szavazategyenlőség áll fenn, akkor a szavazásra bocsátott határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

3.5.     Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztásakor, illetve bármely elnökségi tag indítványára.

 

3.6.     Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)     bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

3.6 Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, a szavazati aránnyal együtt. Ajegyzőkönyvet oly módon kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya. Az elkészült jegyzőkönyvet a jelen lévő  elnökségi tagjai  írja alá.

 

3.7 Az elnökség határozatairól az érintett szerveket és személyeket 15 napon belül írásban kell tájékoztatni.

 

3.8  Fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség hatásköre.

 

a,/ Fegyelmi vétséget követ el az a Sportegyesületi tag, aki:

-          az Alapszabályban, a szervezeti és működési szabályban foglaltakat, vagy a közgyűlés határozatában foglaltakat, illetve az elnökség rendelkezéseit megszegi.

-          Önként vállalt, illetve tisztségéből adódó kötelezettségeit nem teljesíti.

-          Sportegyesületi tagságához méltatlan magatartást tanúsít.

 

b./Fegyelmi vizsgálatot a sportegyesület elnöke rendeli el az elnökség  határozata alapján.  Az eljárás alá vont tagot az eljárás megindításáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről írásban értesíteni kell, biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét az eljárás során, amelyet a tag mind személyes meghallgatás során, mind írásban gyakorolhat.

 

      c./Fegyelmi határozatról az elnökség szótöbbséggel dönt. A fegyelmi határozatban az alábbi büntetéseket lehet kiszabni:

-          írásbeli figyelmeztetés

-          a tagokat megillető kedvezmények, illetve jogosultságok meghatározott időre történő megvonása

-          Sportegyesületi tisztségből leváltás

-          Kizárás a Sportegyesület tagjai sorából

 

     d./ A fegyelmi eljárás tárgyában hozott határozatot az elnökség köteles 15 napon belül írásba foglalni és az érintett tag részére hitelt érdemlően kézbesíteni. A  tag amennyiben az Elnökség  határozatát sérelmesnek tartja, az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Sportegyesület Közgyűléséhez, melyet a soron következő Közgyűlésen bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja.

                      

 

 

  1. 4.      A Sportegyesület elnöke

 

4.1.      A Sportegyesület legfőbb tisztségviselője és törvényes képviselője a Sportegyesület elnöke. Az elnök az elnökség tagjainak közreműködésével irányítja, vezeti és felügyeli a Sportegyesület tevékenységét.

 

4.2.    Az elnök feladata és hatásköre:

a)     vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a Sportegyesületet,

b)     irányítja és ellenőrzi a Sportegyesület tevékenységét, irányítja a Sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol, munkáltatói jogkört gyakorol,

c)      önállóan képviseli a  Sportegyesületet, önálló aláírási jogot gyakorol  a bankszámla felett,

d)     intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,

e)     döntési jogkört gyakorol mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Sportegyesület egyéb szervének kizárólagos határkörébe.

 

4.3   Az elnököt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, aki teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, képviseli a Sportegyesületet.

 

4.4 Az alelnök feladatai:

 

a)      az elnök konzultánsaként működik,

b)      az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti,

c)      tájékoztatja a tagokat a Sportegyesület munkájáról;

d)      a bankszámla feletti rendelkezési jog és utalványozási jogot gyakorlása a gazdasági alelnökkel együttesen,

e)      az alelnök előkészíti a v

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 62
Heti: 572
Havi: 1 185
Össz.: 280 913

Látogatottság növelés
Oldal: Homokmégy Kodokan Judo Se Alapszabályzata.
HOMOKMÉGY KODOKAN JUDO SPORTEGYESÜLET - © 2008 - 2018 - homokmegyjudo.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »